قوانین آموزش

قوانین آموزش

 هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت لزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

·                    مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش به شمار نمی آید.

 

آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است.

 

حداقل تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن دوره ی کاردانی 68 واحد و دوره ی کارشناسی 130 واحد است.

 

هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.

·                    اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد، می تواند با تایید گروه آموزشی در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

·                    در مواردی که دانشجو در نیمسال آخر حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد، بشرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد، می تواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

·                    تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

·                    در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته می شود، با تایید گروه آموزشی می تواند واحدهای مذکور را در دوره ی تابستان اخذ نماید.

 

در صورتی که دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تایید گروه آموزشی و رعایت سقف واحدهای آن نیمسال، می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره ی تابستان بگذراند.

 

اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا 14 واحد انتخاب کند.

 

دانشجو نمی تواند در یک نیمسال تحصیلی، دو درس از گروه معارف را باهم بگذراند.

 

رعایت پیشنیازی دروس انتخابی هر نیمسال تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد.

مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 4 سال است.

·                    دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی، حداکثر یک نیمسال برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیمسال برای دوره ی کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد، چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

·                    هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیات امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می شود.

 

دانشجو می تواند در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظری را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند، به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.

 

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به دوره های حضوری در هر درس الزامی است.

·                    اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، غیر موجه تشخیص داده شود نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه آن درس حذف می شود.

 

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: