صفحه اصلی
اطلاعیه‌ها
نکات مهم آیین نامه آموزشی

نکات مهم آیین نامه آموزشی

نکات مهم آیین نامه آموزشی

 

نکته 1: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند. حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد درسی است.

تبصره 1: اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در اینصورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

تبصره 2: : در مواردی که دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی ،  حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشدبه شرطی که میانگین کلی وی بالای 10 باشد می تواند تا 24 واحد درسی  اخذ نماید.

تبصره 3: در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن 8 واحد درسی دانش آموخته شود،با تایید گروه آموزشی ، میتواند واحد های مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.

تبصره 4: دانشجو همزمان نمی تواند از مفاد تبصره 2 و 3 این ماده استفاده کند.                                                                              

 

نکته 2: مدت مجاز تحصیل در دوره های کارشناسی پیوسته چهار سال است.

تبصره 1: دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه ، حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته ، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

تبصره 2: هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیات امنا دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می شود.

 

نکته 3: حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی  است.

تبصره 1: اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود ، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه ، آن درس حذف موجه می شود.

 

نکته 4: حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است.

تبصره 1: دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی ، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

تبصره 2: گذراندن دروس با استفاده از تبصره 1، صرفا برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی می باشد و مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند.

تبصره 3: تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی ، نمره مردودی دریافت میکنند، نمی شود.

 

نکته 5: چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی میشود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.

تبصره: چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد ، از تحصیل محروم می شود.

 

نکته 6: دانشجو میتواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل ، در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره 1: مدت مجاز مرخصی زایمان دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

تبصره 2: مدت مجاز مرخصی پزشکی ، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی ، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

تبصره 4: دانشجو میتواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی های مذکور در این ماده و تبصره های مندرج در آن بهره مند شود.

 

نکته 7: ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ، انصراف از تحصیل محسوب می شود.

 

نکته 8: دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند.

 

نکته 9: دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر میتواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:

الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه

ب) موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد و با تایید شورای آموزشی دانشگاه

ج) کمتر نبودن نمره های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشکاه و در سال پذیرش با تایید سازمان سنجش آموزش کشور

د) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز با قیمانده

تبصره:  دانشجو صرفا در هر دوره ی تحصیلی برای یک بار میتواند با رعایت شرایط این ماده ، تغییر رشته یا گرایش دهد.

 

نکته 10 : میهمانی و انتقال دانشجو مطابق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب وزارت انجام می شود.

 

نکته 11:  ملاک دانش آموختگی برای دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و نا پیوسته داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است.

 

نکته 12: در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل 68 واحد درسی (شامل 10 واحد دروس عمومی و ما بقی از سایر دروس دوره ) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی 12 یا بالاتر باشد، در این صورت می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند.

 

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: