صفحه اصلی
اداری و مالی
مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

-        اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.

-        نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحدهای تابعه.

-        تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.

-        مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.

-        مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی ربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.

-        ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.

-        همکاری در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با واحدهای ذی ربط.

-        انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی.

-        پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.

-        همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان ها، اموال و تأسیسات.

-        انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط.

-        شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.

-        نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.

-        تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور.

-        برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه.

-        نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم.

-        همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست های سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.

-        نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هیأت علمی و غیر هیأت علمی ) و همکاری با مدیریت طرح و برنامه در امر طبق بندی مشاغل.

-        مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهار نظر و رائه پیشنهادات لازم.

-        رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.

-        نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.

-        انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: