اهداف شورای انضباتی

اهداف شورای انضباتی

الف : پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيطهاي آموزشي و پژوهشي و تأمين حقوق عمومي دانشگاهيان، از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و رعايت نظم، هنجار و رعايت حقوق فردي و اجتماعي ديگران از اهداف مهمي محسوب مي شوندكه شوراي هاي انضباطي در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل مي گردد. بديهي است باوجود اعضاي هيت علمي و دانشجو در تركيب شوراها ، توجه به شيوه هاي برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و تصميم گيري، جزواصول اساسي و خدشه ناپذير اين شورا ها تلقي مي شود.

ب: شوراي انضباطي به عنوان نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه ، موظف است كه ضمن انجام مسؤ ليت خود در رسيدگي به تخطي دانشجويان از منش دانشجويي و اخلاق متعالي ، وظايف اساسي  را در راستاي رشد استعدادهاي و تقويت روحيه استقلال و اعتماد به نفس دانشجويان ، مد نظر داشته و ازهرگونه برخوردي كه موجبات تحقير و توهين به دانشجو را فراهم مي كند، اجتناب ورزد. هر چند، در مواردي ، تنبيه ، اجتناب ناپذير است. اما، با تأكيد به پرهيز از هرگونه تجسس وتفتيش ، ضرورت دارد كه اين برخورد، توأم با حفظ آبرو و حيثيت اجتماعي دانشجو باشد.از اولين مراحل تذكر و ارشاد آغاز شده و زمينه اجتناب از تخلف و ميل به اصلاح را درفرد خاطي و محيط ايجاد نمايد

شرح وظايف شورای انضباطي دانشگاه  

  • رسيدگي به كليه شكايات و يا گزارشـات واصله در خصـوص دانشجـويان و تحقيق جهت كشف واقع از مطلعين وگوا هان.
  • دعوت از دانشجويان خاطي جهت تحقيقات و مصاحبه و اخذ دفاع.
  • تحقيق و مصاحبه و تفهيم تخلف به دانشجو.
  • ملاحظه كليه استعلامها از دستگاههاي دولتي و پاسخ به استعلامات .
  • حفظ و نگهداري كليه پروندههاي شوراي انضباطي .
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: