صفحه اصلی
آموزش
مدیران گروه
زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

 

نام ونام خانوادگی

دکتر جواد زارع

مدرک تحصیلی

 دکتری آموزش زبان انگلیسی

دانشگاه

اصفهان

پست الکترونیک

 javadzare@gmail.com

 

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: