صفحه اصلی
آموزش
مدیران گروه
زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

 

نام ونام خانوادگی

دکتر مژگان میرحسینی

مدرک تحصیلی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه یزد

پست الکترونیک

mmirhoseinif@yahoo.com

 

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: