صفحه اصلی
مديريت
معاونت اداري و مالي

معاونت اداري و مالي

معاونت اداري و مالي دانشگاه نقش مهمي در راهبري و هدايت سيستم پشتيباني دانشگاه و تأمين اعتبارات مالي و تنظيم هزينه‏ ها بر عهده دارد. در مجموع مي‏توان گفت که اين معاونت با انجام وظايف خود راه را براي تحقق هدف هاي آموزشي و تحقيقاتي و فناوري دانشگاه هموار مي‏نمايد.
 

عمده‏ ترين وظايف حوزه معاونت مالي و اداري از اين قرار است:

١) نظارت و همکاري در تهيه و تنظيم بودجه دانشگاه و پيشنهاد آن به مقامات و مراجع ذيربط

٢) اداره امور مالي دانشگاه برابر مقررات

٣) نظارت بر امور استخدامي دانشگاه طبق مقررات مربوطه

٤) نظارت بر حسن اجراي واحدهاي تابعه و هدايت اقدامات جاري

٥) اتخاذ تصميم در زمينه برنامه‏ هاي جاري واحدهاي تابعه و ايجاد هماهنگي بين واحدها

٦) بررسي و مطالعه در زمينه تأمين رفاه کارکنان دانشگاه و ارائه پيشنهادات لازم به مقامات ذيربط

٧) راهبري و هدايت سيستم پشتيباني دانشگاه

٨) نظارت، کنترل و ارزشيابي امورکارکنان دانشگاه

٩) رسيدگي به امور گزينشي و تخلفات کارکنان با بهره‏ گيري از نيروهاي مجرب دانشگاه

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: