علوم انساني

دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی در سال 1391 با هدف تربیت نیروی کارامد مورد نیاز جامعه با رشته های حسابداری، زبان و ادبیات فارسی، علوم حدیث  و قرآن فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1392 رشته های آموزش زبان انگلیسی ،زبان و ادبیات انگلیسی و جفرافیا به این دانشکده اضافه گردید.

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: